Code Goed Bestuur

De vereniging werkt met een bestuursmodel met mandaat en delegatie. Dat is vastgelegd in de statuten en het managementstatuut. De statuten zijn in 2020 geactualiseerd en met instemming van zowel de vereniging als de medezeggenschapsraden opnieuw vastgesteld.

Het bestuur volgt de Code Goed Bestuur en legt ten minste eenmaal per jaar verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De (bovenschools) directeur legt verantwoording af aan het bestuur in de bestuursvergaderingen.

In 2011 heeft het bestuur enkele aanvullingen gedefinieerd op de Code Goed Bestuur die verband houden met de christelijke identiteit die de vereniging voorstaat, te weten de doelstelling uit de verenigingsstatuten en de interne verantwoording aan de leden van de vereniging.