Ons onderwijs

Passend onderwijs

De Regenboog is een school voor het hele dorp. We bieden passend onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen. We werken met eigentijdse lesmethodes. Die staan garant voor een goede doorgaande lijn. Zo zijn we er zeker van dat de kerndoelen op de vereiste referentieniveaus aangeboden worden. 

De leerkracht

Belangrijker dan de methode is de leerkracht. Die zorgt voor een goede instructie, goede begeleiding, een prettige werksfeer en een veilig klimaat. De leerkracht onderhoudt ook de contacten met de ouders over de ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten worden daarin ondersteund door de intern begeleider en ander ondersteunend personeel. 

Combinatiegroepen

Op De Regenboog werken we in combinatie groepen: 1/2 en 3/4 en 5/6 en 7/8. Leerlingen volgen soms ook een vak in een andere groep, als dat beter aansluit bij hun niveau. Er zijn ook leerlingen die een eigen leerlijn volgen. In dat geval werken we met een ontwikkelingsperspectief: op welke niveau verwachten we dat deze leerling de basisschool zal verlaten? Wat bieden we daarvoor aan en met welke ondersteuning?

Burgerschapsonderwijs

Culturele en levensbeschouwelijke verschillen zijn een kenmerk van onze samenleving. Om actief en gemotiveerd bij te dragen aan die samenleving en de Nederlandse rechtsstaat, hebben we kennis en vaardigheden nodig. En behalve kennis en vaardigheden ook een houding van verantwoordelijkheid en respect. Op De Regenboog onderwijzen we dat en ontwikkelen we actief burgerschap. Dat onderwijs is verwerkt in verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals wereldoriëntatie, sociaal-emotionele vorming, godsdienstonderwijs en seksuele vorming.

Kanjerschool

De Regenboog is een Kanjerschool. Het team is opgeleid en bevoegd om met de Kanjertraining te werken. Met de effectief bewezen Kanjeraanpak werken we aan het zelfvertrouwen van kinderen en hebben we een methode om conflicten op te lossen en pesten aan te pakken. Belangrijk onderdeel van de kanjertraining is dat ouders worden betrokken bij de aanpak.

Gezonde school

De Regenboog heeft het label 'Gezonde School' op het thema seksuele vorming en gezonde relaties. We werken met de methode Wonderlijk Gemaakt. 

Engels

Van groep 1 tot en met groep 8 krijgen kinderen Engelse les van een native speaker, een Engelstalige ouder van school met een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs.