Medezeggenschapsraad

In de MR is de medezeggenschap geregeld voor ouders en personeel. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht over beleid en ontwikkelingen op school die van belang zijn voor leerlingen, ouders en personeel. Dat gaat bijvoorbeeld over het schoolplan, de begroting, het vakantierooster, de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids.
De medezeggenschapsraad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De MR vergadert 4 á 5 keer per jaar. 

De samenstelling van de MR

Govert van Steenbergen, ouder (voorzitter)
Aleida Vos, personeel (secretaris)
Peter Blind, ouder
Alja Odding, personeel

Contact

Ouders die vragen of opmerkingen hebben voor de MR, kunnen één van de MR-leden aanspreken of een mail sturen naar mr@regenboogcbs.nl