Identiteit

De levensbeschouwelijke identiteit is essentieel voor De Regenboog en De Hoeksteen. Het christelijk geloof vormt de basis voor de visie en het beleid. 

Open toelatingsbeleid

De scholen hebben allebei het karakter van een dorpsschool. We hanteren een open toelatingsbeleid: alle ouders die de christelijke identiteit van de school respecteren, kunnen hun kind aanmelden op. In de praktijk wordt de school bezocht door kinderen met heel verschillende achtergronden, van traditioneel kerkelijke gezinnen tot ouders die vooral belang hechten aan de culturele betekenis van het christelijk geloof en de normen en waarden. 

Gereformeerde grondslag

Het bestuur en de scholen hebben een gereformeerde grondslag. Dat wil zeggen dat we in de traditie staan van de Reformatie. De kern van die traditie is dat we de Bijbel aanvaarden als het Woord van God, als kompas voor ons leven en werken. Daarin staan het geloof in Jezus Christus en Gods genade centraal. Deze grondslag ligt verankerd in de statuten van de schoolvereniging. Daarin wordt verwezen naar de belijdenissen en formulieren uit de tijd van de Reformatie: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. 

De praktijk

In de praktijk wordt de identiteit van de school gedragen en vormgegeven door het team. De Bijbel, het geloof in God en de christelijke waarden vormen de inspiratiebron voor ons leven en ons werk op school. In de dagelijkse praktijk is dat op verschillende manieren zichtbaar. Gebed, Bijbelverhalen, psalmen, liederen en christelijke vieringen maken deel uit van het ritme van een schooldag en een schooljaar. Daarmee maken we kinderen vertrouwd met de Bijbel en het geloof in God.